Foreldrar skólabarna eru hvattir til að fylgjast með veðurspám og leiðbeiningum Almannavarna áður en skólahald hefst í fyrramálið, miðvikudag. Foreldrar leggja sjálfir mat á hvort fylgja þarf börnum úr og í skóla þótt ekki berist sérstakar tilkynningar frá yfirvöldum. Ef foreldrar telja ekki óhætt að börnin sæki skóla þarf að tilkynna um það til skólans og verður litið á slíkt sem eðlileg forföll.
Stjórnendur

Stormy weather!
Parents of schoolchildren are urged to monitor weather forecasts and Social Security guidelines before school starts tomorrow morning, Wednesday. Parents themselves decide whether to follow children from and to school, although no special reports from the authorities are received. If parents do not feel confident that the children are attending school, the school must be notified and this will be regarded as normal absence.
Directors

Burza na wietrze.
Rodzice w wieku szkolnym są proszeni o monitorowanie prognoz pogody i wytycznych dotyczących zabezpieczenia społecznego przed rozpoczęciem szkoły w środę rano. Rodzice sami decydują, czy mają podążać za dziećmi ze szkoły i do szkoły, chociaż nie otrzymano żadnych specjalnych sprawozdań od władz. Jeśli rodzice nie mają pewności, że dzieci uczęszczają do szkoły, należy powiadomić daną szkołę, co zostanie uznane za normalną nieobecność.
Dyrektorzy